Vedtægter

Vedtægter for Bådelauget Wilders Plads

§ 1. Klubbens navn
Klubbens navn er “Bådelauget Wilders Plads”,  med hjemsted på Wilders Plads i København.

§ 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med:

 • At sikre et levende og attraktivt miljø.
 • At der gennemføres fællesarrangementer som sejlture, grillarrangementer m.m.

§ 3. Medlemskab

For at blive optaget som aktivt medlem kræves Båd i havnen tilknyttet Wilders Plads Marina.

For at blive optaget som passivt medlem kræves ingen tilknytning til havnen.

§ 4. Medlemsopdeling og stemmeret

Medlemskab kan tegnes i en af følgende kategorier:

 • Aktive medlemmer: 1 stemme pr. båd.
 • Passive medlemmer: Ingen stemmeret.

§ 5. Økonomi

Bådelaugets drift finansieres via:

 • Sponsorater
 • Arrangementer
 • Medlemskontingent

Det årlige medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Sponsorater modtages dog kun såfremt der ikke stilles betingelser m.m. fra sponsor.

§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der tillige med 2 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling.

For at være valgbar til bestyrelsen kræves aktivt medlemskab.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med formand, næstformand og kassér.

Bestyrelsen varetager klubbens daglige arbejde og er i øvrigt forpligtet til med passende mellemrum at orientere medlemmerne om sager af større betydning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst et andet bestyrelsesmedlem er til stede.

Ved afstemning, hvor stemmetallet er lige, gør formandens stemme udslaget.

§ 7. Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal være tilgængeligt for bestyrelsen samt aktive medlemmer.

Klubbens midler skal indsættes på giro, i bank eller sparekasse.

§ 8. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned.

Indkaldelsen skal ske skriftligt med email til hvert medlem senest 14 dage før mødedagen.

Med indkaldelsen følger dagsorden og indkomne forslag.

Dagsordenen skal have følgende punkter:

 • Valg af dirigent samt referant.
 • Beretning
 • Regnskab – budget
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse jf. § 7
 • Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 1 måned før general-forsamlingen.

Alle medlemmer (Aktive og Passive) har adgang til generalforsamlingen.

Vedtagelse af vedtægtsændringer og eksklusioner kræver dog mindst 2/3 majoritet blandt de repræsenterede, stemmeberettigede medlemmer.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.